Zdrojový jazyk    Cílový jazyk
Příručka 

 This digital camera is designed to perform optimally when used with genuine Canon brand digital camera accessories. You may use non Canon Brand Accessories with this Digital Camera. However, Canon Makes no warranties concerning, and is not responsible for damages resulting from, use of non Canon Brand Accessories.
Camera Body Temperature
If your camera is used for prolonged periods, the camera body may become warm. Please be aware of this and take care when operating the camera for an extended period.

About the LCD Monitor
The LCD monitor is produced with extremely high-precision manufacturing techniques. More than 99.99% of the pixels operate to specification. Less than 0.01% of the pixels may occasionally misfire or appear as red or black dots. This has no effect on the recorded image and does not constitute a malfunction.

Video Format
Please set the camera’s video signal format to the one used in your region before using it with a TV monitor (p. 134).

Please read through the “Read This First” section (p. 5) before using your camera.

 

 

 

 Tento digitální fotoaparát je navržen pro optimální výkon při použití s originálním příslušenstvím pro digitální fotoaparáty firmy Canon. S tímto fotoaparátem lze použít i příslušenství jiných značek, nicméně firma Canon se nezaručuje a není odpovědná za jakékoliv poškození z toho vyplývající.

Teplota fotoaparátu
Pokud je přístroj používán delší dobu, může se tělo fotoaparátu zahřát. Dbejte opatrnosti pokud s přístrojem pracujete po delší dobu.

 

Informace o LCD displeji
LCD displej je vyroben výrobním procesem s extrémně vysokou kvalitou. Více než 99,99 % obrazových bodů vyhovuje specifikacím. Méně než 0,01 % obrazových bodů se může příležitostně zobrazit chybně nebo se jeví jako červené či černé tečky. Tento jev nemá žádný vliv na kvalitu zaznamenaných snímků a nejedná se o závadu.

Formát videa
Před připojením k televizi na fotoaparátu nastavte formát videa na typ používaný ve vaší zemi. (str. 134).

 

Prostudujte si sekci "Před započetím práce" (str. 5) než začnete fotoaparát používat.

Smlouva

Náležitosti obsahu smlouvy
(1) Návrh smlouvy musí být k projednání a uzavření předložen v písemné formě a musí minimálně obsahovat podstatné náležitosti stanovené příslušným právním předpisem, podle kterého se právní vztah uzavírá. V případě, že text smlouvy není v  českém nebo slovenském jazyce, zajistí zpracovatel jeho překlad; jedná-li se o velmi rozsáhlý text, zajistí překlad alespoň těch částí smlouvy, které se týkají ekonomických záležitostí a vymahatelnosti práva.               

 

 

(2) Za firmu musí být smlouva vlastnoručně podepsána vedoucím zaměstnancem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů jménem firmy v souladu s oprávněním uvedeným v článku 5 nebo zaměstnancem, který je oprávněn k jeho zastupování. Jméno a funkce podpisující osoby, jednající jménem firmy, se zpravidla uvádí u označení firmy v záhlaví smlouvy.

 

 

(3) Smlouvu s poznámkou „v z.“ může za generálního ředitele zastupující autorizovaná osoba, pokud právní předpis, vnitřní předpis firmy nebo zvyklosti předpokládají při uzavírání smlouvy působnost statutárního orgánu a vyžadují uvedení jména generálního ředitele.

 

 

 

 Essential elements of the contract
(1) The contract proposal must be submitted in a written form for the discussion and conclusion. It must at least contain essential terms stipulated by the correspondent legal regulation, according to which the legal relation is concluded. In the case of the text being in a different language than Czech or Slovak, the author will secure a translation; if the text is quite extensive, he will at least secure the translation of those contract parts that are related to economic matters and legal enforceability.
(2) On behalf of the company, the contract must be autographed by a superior employee, who is authorized to conclude legal relationships on behalf of the company in accordance with the authorization stated in article 5. Alternatively, it can be autographed by an employee, who is authorized to act for the superior employee. The name and function of the person acting on behalf of the company is usually stated in the contract’s head, next to the company designation.
(3) The contract can be signed, with a note “p.p.”, by an authorized person acting for the managing director, if the legal regulation, the company’s inner regulation or traditions request the presence of a statutory body and a name of a managing director during the contract conclusion.

Projekt skladu

D.4.1. ZÁKONY A PŘEDPISY
Obecné stavební požadavky musí být v souladu s normami vydanými místními či národními úřady a s normami pojišťovatelů. Souhlas se skladováním tabáku vydává na základě určených kritérií Oddělení tabákových listů pobočky.

 

 

Řízení rizik musí být seznámeno s veškerými zásadními projekty před stanovením odhadu nákladů tak, aby mohla být určena aplikace příslušných normy kontroly ztrát. Vysoká ochrana proti ztrátám bude aplikována tam, kde pojištění poškození majetku/přerušení obchodní činnosti (PD/BI) překročí hodnotu 50 milionů USD (např. trysky, požární signalizace, dodávka vody a kvalitní oddělení protipožárními stěnami atd.). PD/BI nad 10 milionů USD bude hodnoceno po jednotlivých případech. Pod 2,5 milionů USD nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky.
Oddělení interiéru je v celkovém návrhu a rozložení tabákové výroby nesmírně důležité. Vzhledem k celkové hodnotě výrobního zařízení a výšce potenciální obchodní ztráty při přerušení výroby je nutné zajistit pasivní ochranu ve formě protipožárních separačních stěn, které by zamezily rozšíření ohně v provozu.

 

D.4.1.LAWS AND REGULATIONS
The general construction requirements must be in accordance with standards issued by local or national authorities and also with standards of insurers. The branch Department of tobacco leaves declares a permission to store tobacco, which is based on the set criteria.
Risk management must be informed about all essential projects prior to declaring cost estimates, so that an application of the correspondent standards of the loss control can be determined. The high protection against losses will be applied where the insurance of a property damage/business interruption (PD/BI) exceeds an amount of 50 million USD (e.g. nozzles, fire alarms, water supply and quality fire walls, etc.). PD/BI over 10 million USD will be assessed case by case. There are no special requirements below 2.5 million USD.
The interior separation is very important in the final project and in the tobacco production layout. Due to the total value of the production machinery and the amount of a potential business loss in case of a production stop, it is essential to provide the passive protection in the form of separatory firewalls, which would stop the fire from spreading during the operation.

Článek

“What does offending religious feelings mean?” asked Alexei Grishin, a member of Russian’s Civic Chamber, which is an advisory board for legislators. Grishin told Reuters: “Is the most important principle for Muslims, that there is no God but Allah, an offence to the religion of Christians? Most likely it is if you approach it very stringently, as it suggests all other gods are not really gods. So the law really needs to be worded very precisely, otherwise it would lead to unpredictable consequences.”


Putin indicated a few days ago that he might ask for the draft legislation to be softened a bit. For the moment at least, and pending appeal, the videos will join about 1,500 other items deemed extremist and put on a blacklist kept by the Russian Ministry of Justice.


But the Pussy Riot episode strengthened Putin’s hand, with a majority of Russians polled supporting the harsh sentences imposed on the two band members, Nadezda Tolokonnikova and Maria Alekhina (43 per cent said the punishment was too light), despite worldwide condemnation, from Madonna to German Chancellor Angela Merkel, the band nominated for Time’s Influential Person of the Year Award and the subject of a documentary premiering next month at the Sundance Film Festival.

  „Co si pod urážkou náboženského cítění představit?‟ ptá se Alexej Grišin, člen ruské občanské komory, která je poradenskou komisí pro zákonodárce. Pro Reuters dodal: „Je nejsvatější muslimský princip, že neexistuje Bůh, ale Alláh, urážkou křesťanství? Pokud k tomu budete přistupovat příliš striktně, pak nejspíše ano, protože tvrdí, že ostatní bohové nejsou skutečnými bohy. Zákon tedy musí být sestaven velmi precizně, jinak by to mohlo mít nedozírné následky.‟
Putin před pár dny naznačil, že by mohl požádat o zmírnění nového zákona. Alespoň prozatím se tak videa připojí ke zhruba 1500 dalším položkám označených jako extremistické a budou zapsána na černou listinu ruského ministerstva spravedlnosti.
Nicméně ona příhoda s Pussy Riot posílila Putinovu moc, jelikož většina dotázaných Rusů byla pro tvrdý rozsudek obou dvou členek, Naděždy Tolokonnikové i Marie Alekhiny (43 % shledalo rozsudek příliš mírným). A to i navzdory světovému nesouhlasu, od Madonny po německou kancléřku Angelu Merkelovou, nominaci kapely na nejvlivnější osobu roku magazínu Time a premiéře dokumentu na filmovém festivalu Sundance, který se koná příští měsíc.
Beletristický text 
“WHEN I left, he drank rat poison," Terri said. She clasped her arms with her hands. “They took him to the | hospital in Santa Fe. That’s where we lived then, about ten miles out. They saved his life. But his gums went crazy' from it. I mean they pulled away from his teeth. After that, his teeth stood out like fangs. My God,” Terri said. She waited a minute, then let go of her arms and picked up her glass.
'“What people won’t do!” Laura said.
“He’s out of the action now,” Mel said. “He’s dead.”
Mel handed me the saucer of limes. I took a section, squeezed it over my drink, and stirred the ice cubes with my finger.
“It gets worse,” Terri said. “He shot himself in the mouth. But he bungled that too. Poor Ed,” she said. Terri shook her head.
“Poor Ed nothing,” Mel said. “He was dangerous.”
Mel was forty-five years old. He was tail and rangy with curly soft hair. His face and arms were brown from the tennis he played. When he was sober, his gestures, all his movements, were precise, very careful. “He did love me though, Mel. Grant me that,’’Terri said. “That's all I’m asking. He didn’t love me the way you love me. I’m not saying that. But he loved me. You can grant me that, can’t you?”
“What do you mean, he bungled it?” I said.
Laura leaned forward with her glass. She put her elbows on the table and held her glass in both hands. She glanced from Mel to Terri and waited with a look of bewilderment on her open face, as if amazed that such things happened to people you were friendly with.
“How’d he bungle it when he killed himself?” I said.
Til tell you what happened,” Mel said. “He took this twenty-two pistol he'd bought to threaten Terri and me with. Oh, I'm serious, the man was always threatening. You should have seen the way we lived in those days. Like fugitives. 1 even bought a gun myself. Can you believe it? A guy like me? But I did. I bought one for self-defense and carried it in the glove compartment. Sometimes I’d have to leave the apartment in the middle of the night. To go to the hospital, you know? Terri and 1 weren’t married then, and my first wife had the house and kids, the dog, everything, and Terri and I were living in this apartment here. Some­times, as I say. I’d get a call in the middle of the night and have to go in to the hospital at two or three in the morning. It’d be dark out there in the parking lot, and I’d break into a sweat before I could even get to my car. 1 never knew if he was going to come up out of the shrubbery or from behind a car and start shooting. I mean, the man was crazy. He was capable of wiring a bomb, anything. He used to call my service at all hours and say he needed to talk to the doctor, and when I’d return the call, he’d say, ‘Son of a bitch, your days are numbered.’ Little things like that. It was scary. I’m telling you.”
“I still feel sorry for him,” Terri said.
"It sounds like a nightmare,” Laura said. “But what exactly happened after he shot himself?”
Laura is a legal secretary. We’d met in a professional capacity. Before we knew it, it was a courtship. She’s thirty- five, three years younger than I am. In addition to being in love, we like each ocher and enjoy one another’s company, she’s easy to be with.
  „Když jsem ho opustila, vypil jed na krysy,“ pokračovala Terri a překřížila ruce na prsou. „Odvezli ho do nemocnice v Santa Fe. Tenkrát jsme odtamtud bydleli asi 16 kiláků. Zachránili ho, ale odnesly to dásně. Odchlíply se mu od zubů a ty mu pak trčely jak tesáky. Pane bože,“ pronesla. Po minutě ruce spustila a zvedla svou sklenku.
„Co všechno lidi neudělaj!“ ozvala se Laura.
„Už to má za sebou,“ řekl Mel. „Je po něm.“
Podal mi talíř s limetkami. Vzal jsem si kousek, vymačkal ho do pití a led zamíchal prstem.
„Teď přijde to horší,“ oznámila Terri. „Střelil se do pusy. Jenže zmrvil i to. Chudák Ed,“ politovala ho a zavrtěla hlavou.
„Houby chudák,“ oponoval Mel. „Byl nebezpečnej.“
Melovi bylo čtyřicet pět. Byl vysoký, měl dlouhé nohy a jemně kudrnaté vlasy. Na obličeji a pažích byl opálený z tenisu. Za střízliva byly všechny jeho gesta a pohyby přesné a opatrné.
„Prostě mě ale miloval, Mele. Uznej to,“ nedala se Terri. „O nic víc tě neprosím. Nemiloval mě stejně jako ty, to netvrdím. Ale miloval. Přiznáváš to, že jo?“
„Jak to myslíš, že to zmrvil?“ zeptal jsem se.
Laura se naklonila dopředu, opřela se lokty o stůl a sklenku držela oběma rukama. Pohledem těkala z Mela na Terri a nervózně vyčkávala. Jako by byla ohromená, že se něco takového vašim známým stalo.
„Jak to moh zmrvit, když se zabil?“ zopakoval jsem.
„Řeknu ti, co se stalo,“ chopil se slova Mel. „Koupil si bouchačku, dvaadvacítku, aby mně a Terri moh vyhrožovat. Fakt jo, pořád jenom vyhrožoval. Měl jsi vidět, jak jsme tenkrát žili. Jako uprchlíci. Dokonce jsem si taky koupil zbraň. Věřil bys tomu? Chlap jako já? Prostě jsem si ji koupi na obranu a vozil ji v přihrádce. Občas jsem musel z bytu odejít uprostřed noci, abych se dostal do nemocnice, chápeš? Tenkrát jsme ještě s Terri nebyli manželé a moje první žena dostala dům, děti, psa, prostě všechno, a s Terri jsme bydleli jenom v bytě. Jak jsem říkal, občas mi zavolali uprostřed noci a musel jsem se dostat ve dvě nebo ve tři ráno do nemocnice. Na parkovišti byla tma a pokaždý mě zalil pot, než jsem se dostal k autu. Nikdy jsem nevěděl, jestli nevyleze z křoví nebo zpoza auta a nezačne střílet. Ten chlap by šílenej. Byl schopnej sestrojit i bombu, snad všechno možný. Hodně volal k nám na oddělení a chtěl mluvit s doktorem. Když jsem to zved, říkal: 'Ty zasranej hajzle, jseš mrtvej.' No a takový podobný kecy. Říkám ti, měl jsem nahnáno.“
„Stejně je mi ho líto,“ prohlásila Terri.
„To zní jako pěkná noční můra,“ přitakala Laura. „Co přesně se stalo, když se střelil?“
Laura pracuje jako právní sekretářka. Potkali jsme se při práci. Než jsme se nadáli, byla z toho známost. Je jí třicet pět, je tedy o tři roky mladší než já. Kromě toho, že jsme do sebe zamilovaní, si jeden druhého užíváme. Je tak snadné s ní žít.

 

 

 
 

TOPlist

Partner websites:

PD creative

Copyright